หลักสูตร การจัดทำระบบ GMP Codex สำหรับผู้ผลิตอาหาร

 

   
     
 

หลักสูตร การจัดทำระบบ GMP Codex สำหรับผู้ผลิตอาหาร

จำนวนวัน
ราคา
Download
 

วัตถุประสงค์ GMP (Good manufacturing Practice) หรีอภาษาไทยที่เรียกว่า หลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดีในการผลิต เป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในระบบการจัดการความปลอดภัยทางด้านอาหาร QAIC มุ่งมั้นในการให้ข้อมูล ความรู้ที่เป็นปัจจุบันที่สามารถนำไปปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาในสถานประกอบการท่านได้อย่างแท้จริง หลักสูตรนี้เน้นการมีส่วนร่วม การแสดงตัวอย่าง ฝึกปฏิบัติการวางระบบมาตรฐานพื้นฐานของความปลอดภัยด้านอาหาร (Control Program) เพื่อที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำระบบได้อย่างแท้จริง โดยไม่เน้นการบรรยายของกำหนด GMP Codex ตามรูปแบบอบรมทั่วไป เนื้อหาหลักสูตร 9:00 – 12:00


• ข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร


• อันตรายจากความปลอดภัยของอาหาร


• ความเหมือน แตกต่าง การเชื่อมโยง ระหว่าง GMP / HACCP/ ISO 9001/ISO 22000/BRC


• อะไรคือ โปรแกรมพื้นฐาน ( Pre requisite Programe)


• Workshop : การจัดตั้งทีมงานและการบริหารงานโครงการ GMP, การจัดทำผังกระบวนการผลิต , การระบุ high risk/low risk zone 13:00 – 16:00


• Workshop : การจัดทำมาตรฐานการควบคุม (Control Program) และการนำระบบไปปฏิบัติ Monitoring Program) โดยการระบุหัวข้อของมาตรฐานที่ต้องระบุ และควบคุม โดยการทดลองปฏิบัติจริง o การควบคุมกระบวนการผลิต : Process control o การปรับคุณภาพน้ำที่ใช้ : Water control o การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ : Cleaning and sanitizing o การซ่อมบำรุง เครื่องมือ เครื่องจักร : Maintenance o การเก็บสารเคมี : Chemical Handling o การควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ : Pest control o การควบคุมการปนเปื้อน แก้ว และวัสดุอื่นๆ : Glass control o สุขลักษณะคนงาน : Personal Hygiene o การฝึกอบรม : Training o การเรียกคืนสินค้า : Recall o การขนส่ง : Transportation 16:00 – 16:30


• สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ


1 15,000  
กลับหน้าหลัก
Remarks:
1) All topics can be tailor-made to offer as Public Seminar and/or In-house Training.
2) ISO/TS 16949:2002 and related course can be providing as Public Seminar only.
3) Please contact our Sales Executive for the course outlines and further information.
Telephone 02-8027910
4) Email : info@qaicthailand.com

Contact Us

44/26 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160

Phone : 086-331-8544